บริการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RMU Library Catalogs (OPAC)


บริการ Single Search สืบค้นทรัพยากรของห้องสมุดทุกแห่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ที่บอกรับ และบริการยืมระหว่างห้องสมุด (ILL)

Discovery Service for Maha Sarakham Rajabhat University
หนังสือแนะนำ

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 158210 ครั้ง