คู่มือแนะนำการใช้บริการต่างๆ1. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล CD-ROM Database (FISC CD)

2. แนะนำวิธีการสืบค้น OPAC

3. แนะนำการใช้ห้องสมุด

4. แนะนำการยืมระหว่างห้องสมุ

5. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ACM

6. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล IEEE

7. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ProQuest

8. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ISI Web Of Sciences

9. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล H.W. Wilson

10. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล E-Book Sprinkerling

11. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล CD-ROM Database (FISC CD)

12. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล E-Book PDF Dissertation And Theses

13. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Lexis

14. แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Nexis


ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง