สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะกรรมการประจำสำนัก


นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์

ประธานกรรมการ

นางสาวปภาดา ธรรมจันทา

กรรมการ

นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย พรพัชรพงศ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร พลหาญ

กรรมการ


ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th