คณะกรรมการประจำสำนัก


ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.กรไชย พรลัสรชกร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.ดร.ไปรมา เฮียงราช
อ.อาภาภรณ์ จวนสาง
อาจารย์ ดร.ชุมแพร บุญยืน
อาจารย์ประภากร ศรีสว่างวงศ์

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง