สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ตารางกิจกรรมเลือกเสรี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กิจกรรม สำหรับ วันที่จัด เวลา จำนวน ค่า ชม. รูปแบบอบรม ระยะเวลา วิทยากร สมัครอบรม
กิจกรรมอบรมการใช้ห้องสมุด (Library Tour) ป. ตรี ชั้นปีที่ 1 24 พ.ย.64 เช้า 10.00-11.00 น.
บ่าย 14.00-15.00 น.
50 3 แบบออนไลน์ 1 ชม. ปัณณธรณัฐ, สมฤดี,
นันท์นภัส
คลิกที่นี่
กิจกรรมอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ป. ตรี ทุกชั้นปี 25 พ.ย.64 เช้า 10.00-11.00 น.
บ่าย 14.00-15.00 น.
50 3 แบบออนไลน์ 1 ชม. ปัณณธรณัฐ, สมฤดี,
นันท์นภัส
คลิกที่นี่
กิจกรรมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาไทย ป. ตรี ทุกชั้นปี,
บัณฑิตศึกษา
8 ธ.ค.64,
3 ก.พ.65
เช้า 10.00-11.00 น.
บ่าย 14.00-15.00 น.
50 3 แบบออนไลน์ 1 ชม. ปัณณธรณัฐ, สมฤดี คลิกที่นี่
กิจกรรมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภาษาต่างประเทศ ป. ตรี ทุกชั้นปี,
บัณฑิตศึกษา
9 ธ.ค.64,
17 ก.พ.65
เช้า 10.00-11.00 น.
บ่าย 14.00-15.00 น.
50 3 แบบออนไลน์ 1 ชม. ปัณณธรณัฐ คลิกที่นี่
กิจกรรมอบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบ APA7 ป. ตรี ทุกชั้นปี,
บัณฑิตศึกษา
22 ธ.ค.64 เช้า 10.00-11.00 น.
บ่าย 14.00-15.00 น.
50 6 แบบออนไลน์ 1 ชม. ปัณณธรณัฐ, สมฤดี,
นันท์นภัส
คลิกที่นี่
กิจกรรมอบรมการตรวจการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ ป. ตรี ทุกชั้นปี,
บัณฑิตศึกษา
23 ธ.ค.64 เช้า 10.00-11.00 น.
บ่าย 14.00-15.00 น.
50 3 แบบออนไลน์ 1 ชม. ปัณณธรณัฐ, สมฤดี,
นันท์นภัส
คลิกที่นี่
กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม word เพื่อการทำรายงานทางวิชาการ ป. ตรี ทุกชั้นปี,
บัณฑิตศึกษา
5 ม.ค.65,
16 ก.พ.65
เช้า 10.00-11.00 น.
บ่าย 14.00-15.00 น.
50 6 แบบออนไลน์ 2 ชม. ชลธิชา, สมฤดี คลิกที่นี่
กิจกรรมอบรมการสร้างรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม Zotero ป. ตรี ทุกชั้นปี,
บัณฑิตศึกษา
6 ม.ค.65 เช้า 10.00-11.00 น.
บ่าย 14.00-15.00 น.
50 3 แบบออนไลน์ 1 ชม. ชลธิชา, สมฤดี,
ปัณณธรณัฐ
คลิกที่นี่
กิจกรรมอบรมการสร้างรายการอ้างอิงด้วยโปรแกรม Mendeley ป. ตรี ทุกชั้นปี,
บัณฑิตศึกษา
19 ม.ค.65 เช้า 10.00-11.00 น.
บ่าย 14.00-15.00 น.
50 3 แบบออนไลน์ 1 ชม. ชลธิชา, สมฤดี,
ปัณณธรณัฐ
คลิกที่นี่
กิจกรรมอบรมการส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ThaiJo ป. ตรี ทุกชั้นปี,
บัณฑิตศึกษา
20 ม.ค.65 เช้า 10.00-11.00 น.
บ่าย 14.00-15.00 น.
50 3 แบบออนไลน์ 1 ชม. ปัณณธรณัฐ, สมฤดี คลิกที่นี่
กิจกรรมอบรมการสมัครใช้งาน e-mail @rmu.ac.th และการใช้งาน VPN ป. ตรี ทุกชั้นปี,
บัณฑิตศึกษา
2 ก.พ.65 เช้า 10.00-11.00 น.
บ่าย 14.00-15.00 น.
50 3 แบบออนไลน์ 1 ชม. ปัณณธรณัฐ, สมฤดี,
นันท์นภัส
คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปัณณธรณัฐ อาปะโม งานบริการช่วยค้นคว้า Research Support
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160
โทร 0-4372-5433
Website: https://arit.rmu.ac.th
e-mail: lib@rmu.ac.th
line: arit.rmu
Facebook: facebook.com/aritRMU

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง