สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ มีสถานที่ตั้งห้องสมุดอยู่ที่ห้องหน้ามุขติดกับ ห้องครูใหญ่ของอาคารเฟื่องฟ้า โดยเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนเป็นผู้จัดหาหนังสือ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้ย้ายมาจากอาคารเฟื่องฟ้ามาอยู่ที่อาคารบานบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๒ ย้ายจากอาคาร บานบุรีมาอยู่อาคารเรียน ๑ และได้ขยายห้องชั้นล่างเป็นที่อ่านหนังสือพิมพ์ หลังจากนั้นได้ย้ายไปอยู่อาคาร ๒ ทางทิศตะวันตกของอาคารมี ๓ ห้องเรียน มีที่นั่งประมาณ ๘๐ ที่
พ.ศ. ๒๕๐๙ ห้องสมุดมีผู้บริหารที่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์ คือ อาจารย์เสนาะ ทั่วทิพย์
พ.ศ. ๒๕๑๒ ขยายห้องสมุดออกไปอีก ๓ ห้อง
พ.ศ. ๒๕๑๔ ขยายห้องสมุดไปรวมกับห้องปฏิบัติการทางหลักสูตร ของ หมวดวิชาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๗ ย้ายไปอยู่อาคารหอสมุด ๒ ชั้น มีห้องประชุมและห้องเรียน ๑ ห้อง
พ.ศ. ๒๕๓๙ ห้องสมุดได้รับการปรับโครงสร้างในการบริหารเป็นหน่วยงาน สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ ตามพ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรับโครงสร้างในการบริหารเป็นสำนักวิทยบริการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ย้ายไปอยู่อาคารหอสมุดใหม่ ๖ ชั้น มีพื้นที่ ๔,๙๗๐ ตารางเมตร ส่วนงานวารสารอยู่อาคารหอสมุดเดิม ชั้น ๒ และได้ปรับโครงสร้างการบริหารเป็น ศูนย์วิทยบริการ สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๔๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๖ ชั้น และอาคารหอสมุดเดิมชั้น ๒ แล้วสร้างเชื่อมระหว่าง ๒ อาคาร เป็นห้องโถงสำหรับจัดนิทรรศการและบริการหนังสือพิมพ์
พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารหอสมุดของสถาบันราชภัฏ ทั่วประเทศว่า “บรรณราชนครินทร์”
พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๘ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการบริหารตามโครงสร้างการบริหารเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายอำนวยการ
๒. ฝ่ายหอสมุด
๓. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับส่วนงาน โดยมีฝ่ายวิทยพัฒนา ซึ่งเดิมขึ้นอยู่กับสำนักส่งเสริมวิชาการ มาสังกัดเป็นหน่วยงานในฝ่ายอำนวยการของสำนักวิทยบริการฯ และสำนักวิทยบริการฯ มีพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นเป็น …. ตารางเมตร เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักวิทยบริการฯ ได้ย้ายงานบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากชั้น ๕ อาคารบรรณราชนครินทร์ ไปไว้ที่ ตึกเก่า ชั้น ๑ ทำให้อาคารเดิมมีงานบริการวิชาการ ๔ หน่วยงาน คือ งานบริการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย งานเครือข่ายพัฒนาครู งานวิทยพัฒนา และงานวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และเนื่องจากปีนี้เป็นปีเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยจึงมีการจัดทำห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา โดยได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดทำ ห้องดังกล่าว โดยปรับปรุงอาคารห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ เป็นห้องเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงนิทรรศการถาวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับจังหวัดมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th