สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะผู้บริหาร


นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์.: (ภายใน) 262
Email : Prapaporn.pi@rmu.ac.th

นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ : (ภายใน) 160
E-mail : orawan@rmu.ac.th

ผศ.วุฒิชัย พรพัชรพงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : (ภายใน) 252
E-mail : wutthichai@rmu.ac.th

นางสาวปภาดา ธรรมจันทา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายห้องสมุด
โทรศัพท์ : (ภายใน) 160


หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ


ผศ.วุฒิชัย พรพัชรพงศ์
รักษาการหัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ


กลุ่มงานอำนวยการ


นางสุจิตรัตน์ ภูศรีฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางผ่องศรี ปักสังขาเน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด


กลุ่มงานห้องสมุด


นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร
หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุด

นางสาวสมฤดี พิณทอง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางวารุณี ศรีโทโคตร
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางสาวนันท์นภัส อนันทวรรณ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ


กลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ


นางสาวปภาดา ธรรมจันทา
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ

นายวรภัทร อาปะโม
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

นางอำพร แก้วสิทธิ์
นักวิชาการปฏิบัติการ


กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์


นางสาวสุรางคณา ลอยนอก
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวรัชนี ลุนหล้า
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

นายสุวิทย์ สิงหมาตย์
พนักงานห้องสมุด ระดับ ส3


กลุ่มงานวิทยพัฒนาและโรงพิมพ์


นางชลธิชา อาจประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่มงานวิทยพัฒนาและโรงพิมพ์

นายวีรชัย ทันขวา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ วรวิศิษฎ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายปกรณ์ รัตนทำ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ

นางสาวภัทรารัตน์ ภูศรีฤทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นายประกรง ประทุมชัย
คนงาน

นางสาวกมลพรรณ กางสำโรง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ศูนย์สารสนเทศอาเซียน


นางนภัสภรณ์ จันทร์โท
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศอาเซียน

นางณัฏฐกันย์ ชาภูคำ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ


ศูนย์คอมพิวเตอร์


ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์


นางสาวศศิประภา รังสา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


ฝ่ายเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายอนุกูล บุตรพรม
เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายกัมปนาท ลุนใต้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายปริชญ์ สุริยะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายคาวี หวานแท้
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


ฝ่ายพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายเอกพันธ์ คำพิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสหชัย งามชัยภูมิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายทินกร ผิวนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายเจษฎา กลิ่นกล้า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th