คณะผู้บริหาร


ผศ.ดร.ไปรมา เฮียงราช

โทรศัพท์.: 043-742616
E-mail : praima@rmu.ac.thอ.อาภาภรณ์ จวนสาง

โทรศัพท์ : 043-742616
E-mail : apaporn.ju@rmu.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุมแพร บุญยืน

โทรศัพท์ : 043-742616
E-mail : chumpare.b@rmu.ac.th

อาจารย์ประภากร ศรีสว่างวงศ์

โทรศัพท์ : 043-742616
E-mail : prapakorn@cs.rmu.ac.th


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร
นางสาวสมฤดี  พิณทอง
นางสาวปภาดา ธรรมจันทา

E-mail : papada.th@rmu.ac.th


กลุ่มงานอำนวยการ


นางสุจิตรัตน์ ภูศรีฤทธิ์
นางผ่องศรี ปักสังขาเน

กลุ่มงานห้องสมุด


นางวารุณี ศรีโทโคตร
นางสาวนันท์นภัส อนันทวรรณ์

กลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ


นางสาวปภาดา ธรรมจันทา
นายปัณณธรณัฐ อาปะโม
นางอำพร แก้วสิทธิ์

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์


นางสาวสุรางคณา ลอยนอก
นางรัชนี ธงอาษา
นายสมศักดิ์ เหล่าทับ
นายสุวิทย์ ทัพสุริย์

กลุ่มงานวิทยพัฒนาและโรงพิมพ์


นางชลธิชา อาจประดิษฐ์
นายวีรชัย ทันขวา
นายปกรณ์ รัตนทำ
นางสาวภัทรารัตน์ ภูศรีฤทธิ์
นางสาวกมลพรรณ กางสำโรง
นายประกรง ประทุมชัย

ศูนย์สารสนเทศอาเซียน


นางนภัสภรณ์ จันทร์โท
นางณัฏฐกันย์  ชาภูคำ

ศูนย์คอมพิวเตอร์


นางสาวศศิประภา  รังษา

ฝ่ายเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายวุฒิศักดิ์ ชมดวงทิพย์

E-mail : wuttisak.ch@rmu.ac.th


ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายอนุกูล บุตรพรม
นายกัมปนาท ลุนใต้
นายปริชณ์ สุริยะ
นายคาวี หวานแท้

ฝ่ายพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์


นายเจษฎา กลิ่นกล้า
นายภรรษชกฤช วังหนองหว้า

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง