คณะผู้บริหาร


ผศ.ดร.ไปรมา เฮียงราช

โทรศัพท์.: 0-4371-3618
E-mail : praima@rmu.ac.thอ.อาภาภรณ์ จวนสาง

โทรศัพท์ : 0-4371-3618
E-mail : apaporn.ju@rmu.ac.th

อาจารย์ ดร.ชุมแพร บุญยืน

โทรศัพท์ : 0-4371-3618
E-mail : chumpare.b@rmu.ac.th

อาจารย์ประภากร ศรีสว่างวงศ์

โทรศัพท์ : 0-4371-3618
E-mail : prapakorn@cs.rmu.ac.th


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


นางสาวปภาดา ธรรมจันทา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
E-mail : papada.th@rmu.ac.th

นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร

กลุ่มงานอำนวยการ


นางสุจิตรัตน์ ภูศรีฤทธิ์
นางผ่องศรี ปักสังขาเน

กลุ่มงานห้องสมุด


นางวารุณี ศรีโทโคตร
นางสาวสมฤดี  พิณทอง
นางสาวนันท์นภัส อนันทวรรณ์

กลุ่มงานสารสนเทศพิเศษ


นางสาวปภาดา ธรรมจันทา
นางอำพร แก้วสิทธิ์

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์


นางสาวสุรางคณา ลอยนอก
นางรัชนี ธงอาษา
นายสมศักดิ์ เหล่าทับ
นายสุวิทย์ ทัพสุริย์

กลุ่มงานวิทยพัฒนาและโรงพิมพ์


นางชลธิชา อาจประดิษฐ์
นายวีรชัย ทันขวา
นายปกรณ์ รัตนทำ
นางสาวภัทรารัตน์ ภูศรีฤทธิ์
นายประกรง ประทุมชัย

ศูนย์สารสนเทศอาเซียน


นางนภัสภรณ์ จันทร์โท
นางณัฏฐกันย์  ชาภูคำ

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง