สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

e-Book Online
Gale Virtual Reference Library

“Gale Virtual Reference Library” ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัดซื้อ เช่น Business, Environment, History, Information and Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ Technology สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF ทุกเล่มในระดับ Chapter มีความสามารถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา บรรณานุกรมอัตโนมัติ และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้Ebrary

Ebrary \" เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขตร์ ฯลฯ มีหนังสือในฐานข้อมูล ฯ กว่า 80,000 รายการ ไม่จำกัดผู้ใช้งาน สามารถ Print, Copy, Save ได้ พร้อม Function การทำงาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ .... พร้อม Link ไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ และระบบ Auto Citation \" สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://site.ebrary.com/lib/rmulib/
CRCnetBase

CRCnetBase หรือ EBOOK ครอบคลุมหลากหลายวิชา รูปแบบเอกสารฉบับเต็มไฟล์ PDF ข้อมูลอยู่ในช่วงปี 1992- 2009 เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์CRC Pressและสำนักพิมพ์อื่น ๆ ในครือของ Taylor & Francis ครอบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ วิศวกรรมศาสตร์ อาทิ วิศวกรรมโยธา เครื่องกล คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ การบริการรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาธารณสุข พยาบาล มีหนังสือมากกว่า 5,000 รายการ สามารถ Save, Print, Copy,.. ได้สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.crcnetbase.com/2eBook.com

2eBook.com บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ภาษาไทยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 2eBook.com ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2004 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นสื่อกลางในการกระจายความรู้ในด้านต่างๆไปยังกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ซึ่งนำประโยชน์มายังผู้เกี่ยวข้องมากมายเช่น ห้องสมุด ผู้อ่านหนังสือ นักเขียน และสำนักพิมพ์ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.2ebook.com/rmu/questia

questia เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเพื่อช่วยในการศึกษาวิจัยออนไลน์ โดยรวบรวม หนังสือกว่า 2 ล้านชื่อเรื่อง หัวข้อการวิจัยกว่า 1000 เรื่อง และบทความจากวารสารสาขาวิชาต่างๆ สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.questia.comebooks.in.th

ebooks.in.th คือ บริการคลังหนังสือ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่นในอุปกรณ์พกพาต่างๆ ที่ทำหน้าที่ รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) ของไทยทั้งหมด ผ่านระบบบนเว็บไซต ซึ่งนักเขียนและสำนักพิมพ์ สามารถอัปโหลดส่งไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ เมื่อไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ ถูกรวบรวมบันทึกลงฐานข้อมูล โดยผู้เขียนและสำนักพิมพ์ต่างๆ ทุกแห่งของประเทศไทยแล้ว แอปพลิเคชั่นชื่อ \"ebooks.in.th\" (ชื่อเดียวกันกับเว็บไซต์) ในอุปกรณ์พกพาต่างๆ อาทิ iPad, iPhone, iPod, อุปกรณ์ที่เป็น Android หรืออุปกรณ์เครื่องอ่าน (eReader) ต่างๆ ก็จะสามารถคลิกดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไปเปิดอ่านได้ทันที จากทุกที่ทุกแห่งในโลกนี้โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันเองเป็นส่วนบุคคลในหมู่ผู้มีความรักในภารกิจบริการการศึกษาจากสถาบันต่างๆเมื่อเริ่มดำเนินงานโครงการตำราฯ มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือด้านทุนทรัพย์จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานขั้นต้น. เป้าหมายเบื้องแรกของโครงกรตำราฯ ก็คือ ส่งเสริมให้มีหนังสือตำราภาษาไทยที่มีคุณภาพดี โดยเฉพาะในทางวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, ทั้งนี้เพราะต่างเห็นพ้องต้องกันในระยะนั้นว่า คุณภาพของหนังสือตำราภาษาไทยระดับอุดมศึกษาแขนงวิชาดังกล่าวยังไม่สูงพอ; ถ้าส่งเริมให้มีหนังสือชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น ย่อมมีส่วนช่ายยกระดับมาตรฐานการศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยไปโดยปริยาย, อีกทั้งยังอาจหนุนช่วยการสร้างสรรค์ปัญญาความคิดริเริ่มและความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองโดยส่วนรวม รายละเอียดCHE PDF Dissertation Full Text

CHE PDF Dissertation Full Text เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อเรื่อง ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับในรูปแบบของ CD-ROM และได้นำระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง