e-Book Online
Gale eBooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 อ่านเนื้อหาในรูปแบบ HTML และ PDF (Book View) แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย และเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive ได้ สามารถเข้าใช้งานได้ RMU Gale eBooksCRCnetBase

CRCnetBase หรือ EBOOK ครอบคลุมหลากหลายวิชา รูปแบบเอกสารฉบับเต็มไฟล์ PDF ข้อมูลอยู่ในช่วงปี 1992- 2009 เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์CRC Pressและสำนักพิมพ์อื่น ๆ ในครือของ Taylor & Francis ครอบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ วิศวกรรมศาสตร์ อาทิ วิศวกรรมโยธา เครื่องกล คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ การบริการรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาธารณสุข พยาบาล มีหนังสือมากกว่า 5,000 รายการ สามารถ Save, Print, Copy,.. ได้สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.crcnetbase.com/questia

questia เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเพื่อช่วยในการศึกษาวิจัยออนไลน์ โดยรวบรวม หนังสือกว่า 2 ล้านชื่อเรื่อง หัวข้อการวิจัยกว่า 1000 เรื่อง และบทความจากวารสารสาขาวิชาต่างๆ สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://www.questia.comโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันเองเป็นส่วนบุคคลในหมู่ผู้มีความรักในภารกิจบริการการศึกษาจากสถาบันต่างๆเมื่อเริ่มดำเนินงานโครงการตำราฯ มีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือด้านทุนทรัพย์จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานขั้นต้น. เป้าหมายเบื้องแรกของโครงกรตำราฯ ก็คือ ส่งเสริมให้มีหนังสือตำราภาษาไทยที่มีคุณภาพดี โดยเฉพาะในทางวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, ทั้งนี้เพราะต่างเห็นพ้องต้องกันในระยะนั้นว่า คุณภาพของหนังสือตำราภาษาไทยระดับอุดมศึกษาแขนงวิชาดังกล่าวยังไม่สูงพอ; ถ้าส่งเริมให้มีหนังสือชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น ย่อมมีส่วนช่ายยกระดับมาตรฐานการศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยไปโดยปริยาย, อีกทั้งยังอาจหนุนช่วยการสร้างสรรค์ปัญญาความคิดริเริ่มและความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองโดยส่วนรวม รายละเอียดCHE PDF Dissertation Full Text

CHE PDF Dissertation Full Text เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อเรื่อง ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับในรูปแบบของ CD-ROM และได้นำระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง