คำถามที่พบบ่อย


A : สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ : ช่วงสอบจะมีการเปิดให้บริการล่วงเวลา สามารถติดตามหรือสอบถามได้ที่ เพจ https://www.facebook.com/aritRMU
A : บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุดได้ โดยกรอกแบบฟอร์มลงชื่อเข้าใช้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1
A : บุคคลภายนอกไม่สามารถยืมหนังสือได้ หากต้องการยืมหนังสือต้องสมัครสมาชิกห้องสมุด ประเภทสมาชิกสมทบชั่วคราว
A : ติดต่อสมัครสมาชิกห้องสมุด ประเภทสมาชิกสมทบชั่วคราว ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 โดยมีอัตราค่าบำรุงและค่าประกันความเสียหายของสมาชิก ดังนี้
1. ค่าบำรุงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายปี ปีละ 500 บาท
2. ค่าประกันความเสียหาย จำนวน 1,000 บาท (ได้รับคืนเมื่อลาออกจากสมาชิกภาพ)
3. ค่าธรรมเนียมการทำบัตรสมาชิกจำนวน 100 บาท
เอกสารในการสมัคร คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต (ชาวต่างประเทศ)
A : สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในสำนักวิทยบริการฯ โดยเชื่อมต่อ Wifi ชื่อ ARIT
A : นักศึกษาปริญญาตรี ยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยืมได้ 20 เล่ม ระยะเวลา 14 วัน
บุคลากรสายสนับสนุน ยืมได้ 15 เล่ม ระยะเวลา 30 วัน
คณาจารย์ ยืมได้ 20 เล่ม ระยะเวลา 120 วัน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยืมได้ 5 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
ผู้รับบำนาญ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ
ที่เกษียณอายุราชการ อาจารย์พิเศษ ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปที่สมัครเป็นสมาชิก ยืมได้ 5 เล่ม ระยะเวลา 7 วัน
A : สมาชิกต้องมาติดต่อยืมด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง และนำหนังสือที่ต้องการยืมไปติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
หมายเหตุ : กรณีที่สมาชิกค้างชำระค่าปรับหรือมีทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่งจะไม่สามารถยืมหนังสือได้
A : ท่านสามารถยืมหนังสือตลอดเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการ
A : ไม่สามารถยืมได้ หากต้องการยืมต้องสมัครสมาชิก ประเภทศิษย์เก่า และชำระอัตราค่าบำรุงและค่าประกันความเสียหายของสมาชิก
A : สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 (ไม่ได้ใช้บัตร) หากคืนเกินกำหนดจะมาค่าปรับ
A : สามารถส่งคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือล่วงเวลาด้านหน้าห้องสมุด ก่อนถึงกำหนดส่งคืน
A : การยืมหนังสือต่อ สมาชิกสามารถยืมต่อได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถยืมหนังสือต่อได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ติดต่อยืมหนังสือต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
2. สามารถยืมหนังสือต่อด้วยตนเองได้ที่ https://bit.ly/renewarit แล้ว Login พิมพ์ Username=รหัสนักศึกษา Password= เลข 4 ตัวท้ายของรหัสนักศึกษา แล้วเลือกต่ออายุเล่มที่ต้องการหรือเลือกต่ออายุทั้งหมด
หมายเหตุ : หากมีหนังสือเกินกำหนดส่งหรือค้างชำระค่าปรับ หรือมีผู้จองทรัพยากรสารสนเทศนั้นไว้แล้ว จะไม่สามารถยืมต่อได้
A : ค่าปรับหนังสือ วันละ 5 บาท / เล่ม / วัน แต่ไม่เกิน 250 บาท/เล่ม
**ยกเว้นวันที่กำหนดคืนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันที่มหาวิทยาลัยประกาศปิด
A : ท่านสามารถจองหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หรือจองด้วยตนเอง ผ่านระบบสมาชิกของห้องสมุด https://opac.rmu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-user.pl
A : ยืมหนังสือได้ตามปกติ ในวันและเวลาที่ห้องสมุดเปิดให้บริการ
A : ติดต่อใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
A : หนังสืออ้างอิงยืมออกนอกห้องสมุดไม่ได้ สามารถใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น ยกเว้น พจนานุกรม สารานุกรม สามารถยืมได้ 1 เล่ม/คน ระยะเวลา 1 วัน
A : โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
A : สามารถชำระค่าปรับได้ 2 ช่องทางคือ
1. ชำระค่าปรับที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 โดยสามารถชำระเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีค่าปรับ
2. ชำระผ่านช่องทางออนไลน์ โดยโอนเข้าบัญชีค่าปรับ แล้วส่งหลักฐานการโอนมาที่ IB เพจ : สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม (แทรกลิงก์ https://www.facebook.com/aritRMU/)
หมายเหตุ : บัญชีค่าปรับ เลขบัญชี 5697211208 ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นันท์นภัสและปภาดา
A : สามารถใช้บริการออนไลน์ของสำนักวิทยบริการฯ ได้ที่ https://arit.rmu.ac.th/service.html
A : ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
A : สามารถตรวจสอบห้องว่างและจองห้องได้ที่ http://eroom.rmu.ac.th/ แล้วทำบันทึกข้อความขอใช้ห้อง ส่งมาที่สำนักงานสำนักวิทยบริการฯ
A : สามารถตรวจสอบได้ที่ https://opac.rmu.ac.th/pcounter_scan_graduate_st.html
A : สามารถสืบค้นหนังสือ/ทรัพยากรสารสนเทศ ได้ที่ https://opac.rmu.ac.th/
A : ติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หรือ เคาน์เตอร์บริการประจำแต่ละชั้น
A : สามารถขอคำแนะนำได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามแล้วช่วยค้นคว้า ชั้น 1
ช่องทางออนไลน์ Facebook : https://www.facebook.com/aritRMU
A : ติดตั้งและเชื่อมต่อ VPN ก่อนใช้งานฐานข้อมูล ตามคู่มือ https://kb.rmu.ac.th/knowledgebase/vpn/
หากท่านไม่สามารถติดตั้งได้ สามารถนำคอมพิวเตอร์มาให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งให้ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
A : ค้นหาบทความวารสาร (ภาษาไทย) ได้ที่ ThaiJO https://www.tci-thaijo.org/
A : ค้นหาวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย) ได้ที่ TDC https://tdc.thailis.or.th/tdc/
A : ฐานข้อมูลต่างประเทศ https://arit.rmu.ac.th/online_database.php
A : สามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน Authen ได้ที่
http://checkauth.rmu.ac.th/files/manual-authen.pdf
A : สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้บริการ อีเมล์ @rmu.ac.th ได้ที่
https://kb.rmu.ac.th/knowledgebase/mail-rmu-signin/
A : สามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้งาน Office365 ได้ที่
https://kb.rmu.ac.th/knowledgebase/office365-manual/
A : ติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 หรือโทร. 043-713618
A : ผู้ใช้บริการสามารถแนะนำรายชื่อหนังสือ เพื่อเสนอให้สำนักวิทยบริการฯ ได้ที่ https://bit.ly/recommendRMU
A : สามารถติดต่อสำนักวิทยบริการฯ ได้ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
Facebook : เพจ สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม (แทรกลิงก์ https://www.facebook.com/aritRMU/)
Line ID : arit.rmu
E-mail : lib@rmu.ac.th
Tel : 043713618 , 0973095526

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง