สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา

สารสนเทศหลากหลาย ก้าวไกลเทคโนโลยี
บริการดีประทับใจ ก้าวไกลไปกับชุมชน


วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการให้บริการพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชน


พันธกิจ

จัดหา รวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรในสถาบันและชุมชน


ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th