ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

สารสนเทศหลากหลาย ก้าวไกลเทคโนโลยี บริการดีประทับใจ ก้าวไปกับชุมชน


วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม”


พันธกิจ

1) สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์มีสมรรถนะตาม ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2) พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่ม คุณภาพทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
3) พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยทุกรูปแบบสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บริการ และหลักสูตรสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
5) สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลภายใต้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง