ปี ค.ศ. เดือน
หน่วยงาน #ยืม #คืน
คณะครุศาสตร์13
คณะนิติศาสตร์22
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์123
คณะวิทยาการจัดการ00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร04
บุคคลภายนอก03