ปี ค.ศ. เดือน
หน่วยงาน #ยืม #คืน
คณะครุศาสตร์9631046
คณะนิติศาสตร์7358
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์241285
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์3443
คณะวิทยาการจัดการ6268
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี137109
คณะวิศวกรรมศาสตร์8074
คณะเทคโนโลยีการเกษตร149126
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ7757
บัณฑิตวิทยาลัย3217
บุคคลภายนอก1514
บุคลากร มรม.7833