ปี ค.ศ. เดือน
หน่วยงาน #ยืม #คืน
คณะครุศาสตร์906743
คณะนิติศาสตร์8479
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์420364
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์5334
คณะวิทยาการจัดการ136118
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี175138
คณะวิศวกรรมศาสตร์148
คณะเทคโนโลยีการเกษตร104
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ76
บัณฑิตวิทยาลัย124
บุคคลภายนอก3032
บุคลากร มรม.3243