สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไปรมา เฮียงราช ผู้บริหารสำนักฯ รองคณบดี อาจารย์ และบุคลากรผู้รับผิดชอบการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลแก่นนักศึกษาและบุคลากร ระยะ 5 ปี 2566-2570 และการแผนปฏิบัติการ ปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีพ.ศ. 2564 และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ประกอบด้วย แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การประเมินตัวชี้วัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาและบุคลากร เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
โพสวันที่ 2021-11-24 11:30:54 || โดย somsak.l

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง