ปี ค.ศ. เดือน
หน่วยงาน #ยืม #คืน
คณะครุศาสตร์126217
คณะนิติศาสตร์02
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์5965
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์08
คณะวิทยาการจัดการ7844
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1114
คณะวิศวกรรมศาสตร์14
คณะเทคโนโลยีการเกษตร06
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ43
บัณฑิตวิทยาลัย88
บุคลากร มรม.1016