สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การชำระค่าลงทะเบียน

การโอนเงินค่าลงทะเบียน กรุณาโอนเงินชำระเงินค่าลงะเบียน ก่อนวันเข้าฝึกอบรมอย่างน้อย 15 วันทำการ

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผ่านบัญชีออมทรัพย์ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม

ชื่อบัญชี “เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”

เลขที่บัญชี 409-1-63904-6

และทำการแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน

พร้อมระบุวันเวลาที่ทำการโอนเงิน เข้าไปในระบบรับสมัครออนไลน์


ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด โดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี