สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พลิกโฉม ประเทศไทย สู่ “ท้องถิ่น สร้างสุข”

รุ่นที่

รุ่นที่ 4

เนื้อหา

โครงการ : “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนในทุกมิติ 5 ภาค ประเทศไทย” เรื่อง : พลิกโฉม ประเทศไทย สู่ “ท้องถิ่น สร้างสุข”

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน

150

ระยะเวลาอบรม

วันที่ 9-11 มิถุนายน 2566

กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)

วันที่ 4 มิถุนายน 2566

สถานที่จัดอบรม

โรงแรมโฆษะขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วิทยากร

ดร.ทินกร เขมะวิชานุรัตน์
นายมณเฑียร เจริญผล
นายไพเจน มากสุวรรณ์
ดร.สัณหภรณ์ เรือนเงิน

ค่าลงทะเบียน

4900

ผู้ประสานงานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ โทรศัพท์ 0823058431
อาจารย์ฉัตรินทร์ เรือนเงิน โทรศัพท์ 0802111597
อาจารย์ชญาดา รัตนมณี โทรศัพท์ 0659893779
อาจารย์ ดร.สัณหภรณ์ เรือนเงิน โทรศัพท์ 0984296362

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด โดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี