สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มืออบรมสมรรถนะบรรณารักษ์
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.การบริหารจัดการและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.อิทธิพลของความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานผ่านศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการท้องเที่ยวและกีฬา โดย นายปรวีร์ เขียววิจิตร
3.รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับครูโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย วิมาน กะริอุณะ และคณะ
4.การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดย พรรณทิพา แอดา
5.บทสรุปผู้บริหาร โดย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สํานักงาน ป.ป.ส.)
6.บทสรุปผู้บริหาร โดย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมประมง
7.แผนปฏิบัติการดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9.แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
10.ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาลัยนเรศวร
11.การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรห้องสมุด ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย วรรณยา เฉลยปราชญ์


กระทู้คำถามทั้งหมด


ลำดับ เรื่อง ชื่อ - นามสกุล

กระทู้ถาม-ตอบ


หมายเหตุ
การตั้งกระทู้คำถามจะถูกตรวจสอบความเหมาะสมของกระทู้คำถามจากผู้ดูแลระบบก่อนการเผยแพร่สาธารณะ

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง