สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)เนื่องจากเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ThaiLIS) มีเป้าหมายในการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ให้สามารถรองรับการดำเนินงานสหรายการบรรณานุกรม (Union catalog) ของห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย ThaiLis รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application) บนพื้นฐานมาตรฐานสากลในการควบคุมรายการบรรณานุกรม (Bibliographic control) เพื่อให้สามารถรองรับการทำรายการบนมาตรฐานการทำงานร่วมกัน(Copy & Shared catalog) และการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


การลงทะเบียนสมัครสมาชิกฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) เพื่อใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

แนะนำการสืบค้นขั้นพื้นฐาน สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)


หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์ || โพสวันที่ 2020-07-14 10:52:08 || โดย ARIT_admin

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th