สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการฯพัฒนาท้องถิ่นบ้านกุดแคน ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

“การพัฒนารูปแบบการปฏิรูปโครงสร้างระบบกลไกการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านกุดแคน ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ได้ยกระดับเป็นหมู่บ้านราชภัฏ” ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราราจารย์ ดร.ไปรมา เฮียงราช รวมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักพัฒนาชุมชน และนักสาธารณสุข อ.วาปีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือนและสร้างรายได้ การอบรมการใช้แอปพลิชั่นของรัฐบาลและการรู้เท่าทันข่าวลวง และกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นการสร้างแบรนด์สินค้าชุมชน เพื่อตอบสนองตามความต้องการของชุมชน และการจัดการศึกษาที่เน้นให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรณาการความรู้โดยการจัดการเรียนรู้พัฒนาหมู่บ้านกุดแคน และมีคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช และผู้ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้สามารถปฏิบัติได้จริงและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป
โพสวันที่ 2021-11-24 11:23:53 || โดย somsak.l

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง