สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน

โดยอ.วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีเป็นประธาน ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ บุคลากรโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการรับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-17กันยายน พ.ศ.2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างการบริหารที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและเพียงพอ การประเมินระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  การประเมินระบบควบคุมภายใน การบริการพัสดุ และระบบบัญชี เพื่อโรงพิมพ์ฯสามารถนำข้อมูลสารสนเทศและข้อเสนอะแนะที่เป็นประโยชน์ไปเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
โพสวันที่ 2021-11-24 11:16:47 || โดย somsak.l

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง