สำนักวิทยบริการ ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไปรมา เฮียงราช ผู้อำนวยการฯ  พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อขับเคลื่อนกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

     1.ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์   รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์         เป็นประธานในการตรวจประเมิน

    2.ผศ.ดร.ณัฐชัย จันทชุม       ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.มหาสารคาม   กรรมการ

    3.และ ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร อาจารย์สาขาการจัดการเทคโนโลยี มรภ.มหาสารคาม                            กรรมการและเลขานุการ

    การประเมินในครั้งนี้ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
โพสวันที่ 2021-06-24 10:42:37 || โดย Ruschanee

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-4371-3618 , 0-4372-2118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม ครั้ง