สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงการทำงาน  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 15 – 17  กันยายน  2563 ณ จังหวัดเลย
โพสวันที่ 2020-09-24 15:05:49 || โดย paphada

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบบตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 0-43713618 , 043-722118-9 ต่อ 160 โทรสาร 0-4372-5433 หรือ lib@rmu.ac.th