บุคลากร

คณะผู้บริหาร

prapaporn

นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์.: (ภายใน) 262
Email : prapaporn.b@rmu.ac.th

nawarat

ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายห้องสมุด
โทรศัพท์ : (ภายใน) 263
Email : nawarat.d@rmu.ac.th

_orawan

นางอรวรรณ ศิริธรรมจักร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์ : (ภายใน) 160
E-mail : orawan@rmu.ac.th

wutthichai

อาจารย์วุฒิชัย พรพัชรพงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : (ภายใน) 252
E-mail : wutthichai@rmu.ac.th

บุคลากรฝ่ายสำนักงานอำนวยการ